Online deelsommen oefenen voor groep 6, 7 & 8 - Studira (2024)

Online deelsommen oefenen voor groep 6, 7 & 8 - Studira (1)

Ga aan de slag met deelsommen op Studira. Ontdek slimme trucjes en rekenstrategieën om delen makkelijker te maken. Na elke oefening krijg je meteen uitleg, zodat je precies weet waar je nog beter in kunt worden.

Geschikt voor groep 6, 7 en 8

Voor taal, rekenen en toetsen

Van de makers van Squla

Wat vinden ouders en kinderen van Studira?

4.7

Hoe je met vermenigvuldigen en delen oefent op Studira

De voordelen van oefenen op Studira

Online deelsommen oefenen voor groep 6, 7 & 8 - Studira (6)

Adaptief leren

Studira past zich aan het niveau van jouw kind aan, zodat de sommen niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk zijn. Zo oefenen ze delen en vermenigvuldigen altijd op hun eigen niveau en krijgen ze de juiste uitdaging.

Bekijk alle onderwerpen

Online deelsommen oefenen voor groep 6, 7 & 8 - Studira (7)

Directe uitleg

Onze oefeningen hebben altijd extra uitleg bij de antwoorden. Door handige tips leer je snel begrijpen hoe je dit soort sommen het beste kunt uitrekenen en waar je jezelf nog kunt verbeteren.

Online deelsommen oefenen voor groep 6, 7 & 8 - Studira (8)

Leerpaden op maat

Elk kind is uniek. Daarom personaliseren wij elk leerpad, waarin we bijvoorbeeld ook een groot aantal deel- en keersommen kunnen aanbieden. Speciaal gericht op jullie voorkeuren en het niveau van jouw kind!

Hoe werkt Studira?

Online deelsommen oefenen voor groep 6, 7 & 8 - Studira (9)

Leuk leren!

Doordat onze vragen passen bij de leefwereld van kinderen is oefenen met deelsommen en keersommen op ons platform niet alleen leerzaam, we maken het daardoor ook leuk!

Vergelijk Studira met andere platforms

Studira Junior Einstein Gynzy Kids
Geschikt voor groep 6, 7 en 8
Geschikt voor groep 6, 7 en 8 Studira Junior Einstein Gynzy Kids
Tips en uitleg bij elke vraag
Tips en uitleg bij elke vraag Studira Junior Einstein Gynzy Kids
Rapportages voor ouders
Rapportages voor ouders Studira Junior Einstein Gynzy Kids
Persoonlijk leerpad
Persoonlijk leerpad Studira Junior Einstein Gynzy Kids
Doel van de dag
Doel van de dag Studira Junior Einstein Gynzy Kids

Zo werkt Studira

Personaliseer het leerpad en zet het doel ✨ Kies de vakken en onderwerpen waar je mee wilt oefenen, en laat ons weten hoe lang je elke dag wilt oefenen. Elke dag een nieuw Doel van de dag 🪜 Studira maakt elke dag een nieuw uniek leerpad. Met oefeningen die zich aanpassen aan het niveau oefent je kind elke dag richting een helder dagdoel. Langer oefenen mag altijd. Vertrouwen en motivatie 🎉 Oefen onbeperkt met de onderwerpen van groep 6, 7 en 8. Elke vraag heeft uitleg, zodat je kind begrijpt hoe je tot het juiste antwoord kan komen. Alle oefeningen op Studira sluiten aan bij de lesstof op Nederlandse basisscholen. Zo weet je waar je aan toe bent en gaat je kind met een goed gevoel naar school.

Uitdagingen bij het leren van Vermenigvuldigen en delen

Het begrijpen
van deelsommen

Veel kinderen vinden het lastig om deelsommen te maken omdat ze vaak niet direct zien wat je moet uitrekenen. Studira neemt je kind stap voor stap mee en geeft na elke som een goede uitleg die helpt deelsommen beter te begrijpen.

Het toepassen
van keersommen

Veel kinderen beheersen de tafels nog niet goed genoeg. Hierdoor is het maken van grotere keersommen onder elkaar, maar ook het maken van deelsommen, vaak lastig.
Studira biedt oefeningen aan die deze vaardigheden combineren.

Gebrek aan
motivatie

Soms vinden kinderen het moeilijk om gemotiveerd te blijven. Studira’s interactieve platform, met afwisselende vragen die aansluiten op de belevingswereld van kinderen, maakt leren aantrekkelijker en leuker.

Veelgestelde vragen

Deelsommen zijn rekenoefeningen waarbij je een getal verdeelt in gelijke delen of groepen.

Door regelmatig te oefenen op Studira. De deelsommen op Studira worden aangeboden op het niveau van jouw kind en ze krijgen na elke som direct uitleg.

Deelsommen kunnen uitdagend zijn, maar met de juiste benadering en oefening kan elk kind ze begrijpen en toepassen.

Studira biedt oefeningen die zich aanpassen aan jouw kind, geeft heldere instructies, duidelijke uitleg en een leuke leeromgeving die kinderen aanmoedigt om te blijven oefenen.

Ja, Studira is uitstekend geschikt om te oefenen voor toetsen, met oefeningen die zijn afgestemd op de Cito, IEP, Route 8 en andere LVS-toetsen.

Klaar om deelsommen onder de knie te krijgen?

Taal

Grammatica

Woordenschat

Spelling

Start je avontuur met Studira en maak leren leuk en effectief!

Start nu

Online deelsommen oefenen voor groep 6, 7 & 8 - Studira (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated:

Views: 6386

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.